HOME ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อเรา


นาวาเอกมาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้ากองการท่า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแนวคิดของนิสิตฝึกงาน" โดย นางสาวนิภาวรรณ วงค์นากลาง และ นางสาวอันดามัน ดีอ่อน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารท่าเรือเฟอร์รี่ ชั้น 3


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่หาดนางรำ – นางรอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณหาดนางรำ เวลา 13.30 น.


ประกาศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง อัตราค่าภาระเรือขนส่งทางทะเลและเรือท่องเที่ยว ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓


พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563


น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ชลบุรี ณ อาคาร Ferry Terminal


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. รับการเยี่ยมคำนับฯ จาก น.อ.Matthew A.Barker ผชท.ทร.สหรัฐ ฯ / กรุงเทพ ฯ พร้อมคณะ


กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ

งาน พิธีเปิด อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ

พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ณ รร.ซีพาราไดซ์

น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. สรุปผลการตรวจสอบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.

น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์ ผอ.สงป.สปช.ทร. นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณและคณะ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.

น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่

พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฯ เป็นประธานรับ พล.ร.จ.Mohd Fadzil Kamal bin Mohd Mohaldin ผบ.วิทยาลัยป้องกันประเทศกองทัพมาเลเซีย คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ เข้าดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด

พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิด กิจกรรม CSR โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหาดนางรำ หาดนางรอง

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal)

น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเรือของกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปีบัญชี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

คณะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เข้าศึกษาดูการดำเนินงานของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน"

ประกาศ เรื่อง การควบคุมการขนถ่ายของเสียในเขตท่าเรือ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้บริการรับกำจัด หรือบำบัดของเสียภายในเขต ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) รับฟังการบรรยายสรุป ในหัวข้อการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดอัตราค่าภาระของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"


น.อ.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด ประจำปี 62

เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ผู้ข่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต และคณะมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเอกสารโครงการ การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISPS CODE

การต้อนรับหมู่เรือฝึกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นกับกองทัพเรือไทย

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒