HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


พันธกิจ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


๑. ให้การสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบต่างชาติตามที่กองทัพเรือจะสั่งการ

๒. ให้การบริการแก่เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพื้นที่หลังท่าและเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นสำคัญ และข้อผูกพันที่จะพึงมีกับผู้ประกอบการจะมีอายุสัญญาไม่เกินห้วงเวลาที่กองทัพเรืออนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เท่านั้น

๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor Development - EEC)