HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี


เป้าประสงค์

1. กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรมีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

2. บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ในยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของเงินทุนฯให้ตอบสนองต่อการที่ประเทศจะก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยี (Thailand ๔.๐) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเงินทุนฯมาใช้ โดยมีแผนงาน โครงการ ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน (data base) ในทุกด้าน เช่น ระบบการเบิก-จ่าย ระบบบฐานข้อมูลผู้มารับบริการให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เชื่อมโยงเพื่อตอบสนอง อำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (one stop service)


ด้านบุคลากรนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีการ “สรรหา พัฒนา รักษาไว้” โดยมีแผนงาน โครงการในการที่จะดำเนินการตามกระบวนการ โดยการกำหนดกรอบอัตราให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเงินทุนฯ อีกทั้งมีโครงการในการพัฒนา ศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Download เอกสารทั้งหมด