HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


งบทดลอง งป.2562

- กรมบัญชีกลาง กำหนดให้การปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 60 เรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยรายงานการเงินสู่สาธารณะ โดยเริ่มตั้งแต่มี.ค.60 เป็นต้นไป
รายงานสถานภาพการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2562

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลองเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองเดือน มกราคม 2562

งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองเดือน มีนาคม 2562

งบทดลองเดือน เมษายน 2562

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2562