HOME ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อเรา
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ / ประธานกรรมการ


พลเรือเอก อณุวัฒ สัมภวะผล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารเรือ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ / กรรมการ


พลเรือโท วินัย สุขต่าย
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ/
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                         

ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ / กรรมการ

                                                   


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง
ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ /
กรรมการและเลขานุการ