HOME ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อเรา
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประธานกรรมการ


พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
กรรมการ (ผู้แทนกองทัพเรือ)


พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)


พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

                                                         


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ
ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
กรรมการและเลขานุการ

                                                   
                                                         

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ