HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


คณะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เข้าศึกษาดูการดำเนินงานของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือสัตหีบ


คณะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เข้าศึกษาดูการดำเนินงานของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือสัตหีบ โดยมี หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ดเป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. – ทร.) ในวันศุกร์ที่ 6ก.ย.62 เวลา 1000 – 1600