HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ


พลเรือโทอนุวัฒ สัมภวะผล ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ และนางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ โครงการขุดลอกร่องน้ำ และรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล” ณ ห้องประชุมครัวริมเขื่อน ท่าเรือจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562