HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)


เมื่อ 19 ก.ค. 62 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ทพส.-ทร