HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ อาคารรับรอง ท่าเรือจุกเสม็ด กทส.ฐท.สส. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น