HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ร่วมกับชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ แจกของขวัญให้แก่เด็กๆ ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การเยี่ยมชมเรือรบ และการแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562