HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563