HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) รับฟังการบรรยายสรุป ในหัวข้อการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน


ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) รับฟังการบรรยายสรุป ในหัวข้อการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 27 ส.ค.62 เวลา 0900 - 1200 โดยมี ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธาน