HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เกี่ยวกับ “การพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ ห้องประชุม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562