HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.63 น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.