HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เมื่อ 3 ก.พ.63 เวลา 1000