HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต และคณะมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเอกสารโครงการ การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ


ใน 4 ก.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต และคณะมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเอกสารโครงการ การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ให้แก่
พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป