HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฯ เป็นประธานรับ พล.ร.จ.Mohd Fadzil Kamal bin Mohd Mohaldin ผบ.วิทยาลัยป้องกันประเทศกองทัพมาเลเซีย คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ เข้าดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฯ เป็นประธานรับ พล.ร.จ.Mohd Fadzil Kamal bin Mohd Mohaldin ผบ.วิทยาลัยป้องกันประเทศกองทัพมาเลเซีย คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ เข้าดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อให้คณะฯ รับทราบถึงอีกบทบาทหนึ่งของ ฐท.สส. ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 เวลา 0830 - 1000 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.