HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ


พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กองคับการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ) เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562