HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


วันที่ 26 พ.ค.63 น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ในการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก